Fairtrade is een georganizeerde sociale beweging die door een marktgerichte aanpak de armoede in de wereld wil verlichten en duurzaamheid wil promoten. De beweging staat voor enerzijds het betalen van een faire prijs voor de productie van goederen en anderzijds voor het bewaken van de sociale- en de milieuaspecten in de gebieden waar die productie gebeurt. Het focust vooral op export van handgemaakte- en landbouwproducten van landen in ontwikkeling naar ontwikkelde landen.

 

Fairtrade werkt met kansarme producenten en arbeiders om hen te helpen van een positie van kwetsbaarheid te kunnen evolueren naar een positie van economische zelfredzaamheid. Het reikt individuen ook de juiste tools aan om zich te verenigen en zo actief deel te nemen aan de wereldhandel op een basis van gelijkheid.

 

Volgens de World Fair Trade Organization (WFTO) berust fairtrade op de volgende principes :

1. Opportuniteiten creëren voor economish en sociaal kansarme producenten
Leden doen dit door handelspartners te worden met deze producenten. Ze plaatsen het belang van de producenten en hun gemeenschap steeds op de eerste plaats.

 

2. het ontwikkelen van transparante relaties en het voeren van een transparante boekhouding
Fairtraders ontwikkelen relaties die open, eerlijk, duurzaam en respectvol zijn zowel met producenten als klanten door eerlijke en proactieve informatie te verschaffen over het volledige productieproces.

 

3. Fairtrade praktijken
Fairtrade organisaties doen niet aan winstmaximalisatie ten nadele van de kleine producent. Ze komen afspraken na en betalen op tijd. Producenten respecteren contracten en leveren op tijd.

 

4. Groeicapaciteit
Fairtrade streeft naar de uiteindelijke onafhankelijkheid van producenten . Ze onderhouden relaties op lange termijn die zijn gebaseerd op solidariteit, vertrouwen en wederzijds respect. Het is de bedoeling dat de producent zijn expertise en zijn toegang tot de markt kan opbouwen. Ze doen dit door financiële en technische ondersteuning te bieden, marktinformatie te verschaffen in dialoog te gaan.

 

5. Verantwoorde prijzen, leefbare lonen
Fairtraders zetten producenten aan om de prijs te bepalen volgens de werkelijke kost van de arbeid, tijd, materialen, duurzame groei enz. Ze kijken erop toe dat inkomen steeds rechtvaardig wordt verdeeld, vooral in geval van gelijk werk door mannen en vrouwen. Producenten krijgen toegang tot intrestloze voorafbetalingen voor handgemaakte goederen.

 

6. Respect voor de rechten van het kind
Fairtrade betekent dat alle kinderen recht hebben op geborgenheid, opleiding en spel. Doorheen de handelsketen respecteren en ondersteunen alle leden de VN Conventie op de Rechten van het Kind, zowel als de lokale wetten en sociale normen. Desgevallend melden leden kinderarbeid.

 

7. Respect voor de culturele identiteit
Leden staan positief tegenover de culturele diversiteit van de gemeenschappen in de overgang naar handel onder de fairtrade principes. Ze respecteren producten, de manier van werken en de organisatorische modellen gebaseerd op de inheemse tradities en technieken met de bedoeling de cultuur te ondersteunen en oude tradities en ambachten nieuw leven in te blazen.

 

8. het promoten van fairtrade
Fairtrade leden moedigen klanten en producenten aan om zich vragen te stellen over conventionele en alternatieve handel en om geïnformeerde beslissingen te nemen. Ze tonen aan dat handel een positieve invloed kan hebben op de levensstandaard, gezondheid, opleiding, de verdeling van macht en het milieu in de gemeenschappen waarin ze werken.

 

9. Verantwoorde arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden
Fairtrade betekent een veilige en gezonde werkomgeving zonder gedwongen arbeid. Doorheen de handelsketen worden mensen betrokken in de beslissingen die hen aanbelangen. Discriminatie op basis van ras, kaste, afkomst, religie, handicap, geslacht, seksuele voorkeur, lidmaatschap van vakbond, politieke overtuiging, leeftijd, burgerlijke staat of gezondheid wordt bestreden. Leden ondersteunen een werkomgeving zonder fysieke, seksuele, psychologische of verbale agressie en misbruik.

 

10. Zorg voor het milieu
Alle spelers in de handelsketen trachten de belasting voor het milieu door productie en handel zo veel mogelijk te beperken door verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Ze verminderen afval, hergebruiken en recycleren materialen waar mogelijk.